BiSL begrippen

Deze pagina bevat een aantal BiSL begrippen welke ik in de praktijk vaak bijvoeg in de procesbeschrijvingen. De meeste komen rechtstreeks uit het BiSL model en sommige heb ik zelf toegevoegd.

Beheer bedrijfsinformatie
Eén van de processen op uitvoerend niveau binnen BiSL. Beheer bedrijfsinformatie zorgt voor correcte inhoud van de informatievoorziening, de gegevens en de verwerkingen. Het gaat hierbij om zowel de gegevens als de gegevensdefinities. Het centrale aandachtspunt binnen beheer bedrijfsinformatie is de operationele, logische informatie binnen de informatievoorziening.

Behoefte management
Eén van de sturende processen binnen BiSL. Behoefte management draagt zorg dat de bedrijfsprocessen van een organisatie worden ingevuld of ondersteund door een adequate informatievoorziening en functioneel beheerorganisatie.

Bepalen bedrijfsproces ontwikkelingen
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Bepalen bedrijfsproces ontwikkelingen brengt de ontwikkelingen op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen in kaart, zodat over langere termijn de bedrijfsprocessen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze worden ondersteund door informatievoorziening.

Bepalen ketenontwikkelingen
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Bepalen ketenontwikkelingen brengt de ontwikkelingen in kaart op het terrein van informatisering over organisaties heen en vertaalt deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening.

Bepalen technologie ontwikkelingen
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Bepalen technologieontwikkeling brengen de relevante technologische ontwikkelingen in kaart en bepaalt de impact op de organisatie en de totale informatievoorziening, opdat optimale inzet van technologie over langere periode mogelijk wordt.

Business Information Service Library (BiSL)
BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van hun werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via 'best practices' en het verschaft een uniforme terminologie. BiSL bevindt zich in het public domain. Dat wil zeggen dat de eigenaar (Stichting ASL BiSL Foundation) het BiSL gedachtegoed voor iedereen beschikbaar stelt en dat het vrij gebruikt mag worden. In BiSL worden processen beschreven verdeeld over zeven clusters van processen. Deze clusters zijn verdeeld op drie niveaus:

Call
Hetgeen gemeld wordt bij gebruikersondersteuning. Dit kunnen meldingen zijn van bijvoorbeeld de volgende typen:

Contractmanagement
Eén van de sturende processen binnen BiSL. Contractmanagement vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken over de dienstverlening door de ICT-dienstverleners in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening.

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)
In een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) zijn gedetailleerde afspraken en procedures tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd. Beide partijen dienen bij het samenstellen van een DAP een actieve rol te vervullen.

Financieel management
Eén van de sturende processen binnen het BiSL-model. Financieel management heeft als doel het maken, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van ICT middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Functionaliteitenbeheer
Eén van de procesclusters op uitvoerend niveau binnen BiSL. Functionaliteitenbeheer zorgt voor het realiseren van gewenste wijzigingen in de geautomatiseerde én niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Functionaliteitenbeheer bevat 4 processen:

Gebruikers ondersteuning
Eén van de processen op uitvoerend niveau binnen BiSL. Gebruikersondersteuning richt zich op het ondersteunen van de eindgebruikers en andere afnemers van informatie uit de geautomatiseerde systemen.

Gebruikersorganisatie
De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen die door de informatievoorziening worden ondersteund. Deze organisatie omvat zowel de eindgebruikers als het middelmanagement en het hoger management binnen deze organisatie. Een veelgebruikt synoniem voor gebruikersorganisatie is business.

Gebruiksbeheer
Eén van de procesclusters op uitvoerend niveau. Gebruiksbeheer omvat 3 processen die er voor zorgen dat er een continue en optimale ondersteuning plaatsvindt bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door eindgebruikers. Deze processen zijn:

Implementatiekalender
De implementatiekalender geeft inzicht wanneer wijzigingen daadwerkelijk binnende gebruikersorganisatie worden gerealiseerd. De implementatiekalender is het resultaat van het proces wijzigingenbeheer.

Informatie Lifecycle Management
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Lifecycle management bepaalt de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein.

Informatievragen.
Dit zijn verzoeken tot het leveren van informatie, bijvoorbeeld verzoeken tot het verstrekken van overzichten of het aanpassen van gegevens.

Informatie Portfoliomanagement
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Portfoliomanagement stelt voor de gehele organisatie de contouren vast van de informatievoorziening en bepaalt welke veranderingen daarin nodig en mogelijk zijn.

Informatiecoördinatie
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL Informatiecoördinatie heeft tot doel alle plannen die gevolgen hebben voor de informatievoorziening op een lijn te brengen.

Informatiemanagement
Informatiemanagement wordt binnen het gedachtegoed van BiSL gebruikt als synoniem voor (een deel van) functioneel beheer waarbij met name gedoeld wordt op de richtinggevende processen in het domein van functioneel beheer.

Informatievoorziening (IV)
Het geheel aan infrastructurele hulpmiddelen, applicaties, gegevensverzamelingen en organisatorische inrichtingen dat dient tot het aan gebruikers verstrekken van informatie.

Jaarplan Business Informatiemanagement
In het Jaarplan business informatiemanagement staat aangegeven waar het business informatiemanagement in het komende jaar de aandacht op zal richten.
Het Jaarplan business informatiemanagement bevat een overzicht van alle in de komende periode te ondernemen activiteiten, en het budget voor uitvoering hiervan. Tevens zijn hierbij ook de toekomstige speerpunten van business informatiemanagement in relatie tot de gehele Informatievoorziening opgenomen.
Dit plan is het resultaat van: Planning & control, Financieel management en Behoeftemanagement

Jaarplan Informatievoorziening
Het Jaarplan informatievoorziening is een plan voor de ontwikkelingen in de bestaande en toekomstige informatievoorziening. Dit plan is het resultaat van alle sturende processen

Ketenpartners management
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL Ketenpartners management regelt de relaties met organisaties waarmee de eigen organisatie gegevens uitwisselt.

Klachten
Het betreft hier ontevreden gebruikers waarbij niet direct spraken is van een verstoring in de afgesproken dienstverlening.

Leveranciersmanagement
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Leveranciersmanagement bepaalt hoe de voor realisatie van de informatievoorziening benodigde kennis en expertise worden verkregen.

Niet geautomatiseerde informatievoorziening (NGIV)
Het niet geautomatiseerde deel van hulpmiddelen, gegevensverzamelingen en organisatorische inrichtingen dat dient tot het aan gebruikers verstrekken van informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procedures, werkinstructies en handleidingen.

Operationele ICT aansturing
Een van de uitvoerende processen binnen BiSL. Operationele ICT-aansturing richt zich op het verstrekken van operationele opdrachten aan de ICT-dienstverlener binnen de vanuit contracten gestelde kaders.

Opstellen informatiestrategie
Dit cluster van processen op richtinggevend richt zich op de toekomst van de informatievoorziening binnen de organisatie. Dit cluster zal de aansluiting tussen de huidige informatievoorziening en de bedrijfsprocessen. Dit cluster bestaat uit vijf processen:

Opstellen IV organisatie strategie
Dit cluster van processen op richtinggevend niveau definieert op welke wijze de uitvoering van en de besluitvorming over de informatievoorziening wordt georganiseerd. Dit cluster bestaat uit vier processen:

Planning en control
Een van de sturende processen binnen BiSL. Planning en control richt zich op het bewaken en sturen van de aspecten tijd en capaciteit voor de informatievoorziening en veranderingen in de informatievoorziening.

Relatiemanagement gebruikersorganisatie
Eén van de richtinggevende processen binnen BiSL. Relatiemanagement gebruikersorganisatie volgt ontwikkelingen in de besturing en inrichting van de business en vertaalt deze naar gevolgen voor besturing en inrichting van de informatievoorziening en geeft de communicatiekanalen tussen business en functioneel beheer vorm.

Request for Change (RfC)
Een verzoek tot aanpassing. Een RfC is van groot belang voor het change management proces (uit ITIL).

Request for Information
Verzoek tot het leveren van informatie. Ook wel informatie verzoek

Richtinggevende processen
De richtinggevende processen zijn gericht op de lange termijn. Hier wordt bepaald hoe de informatievoorziening er op lange termijn uit moet gaan zien en hoe de sturing op de informatievoorziening georganiseerd moet worden. De richtinggevende processen bestaan uit drie clusters van processen:

Service Level Agreement (SLA)
Een Service level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.

Specificaties
De functionele eisen waaraan de gewijzigde of nieuwe informatievoorziening moet gaan voldoen. Het gaat hier om de specificaties waaraan functioneel moet worden voldaan, en dus geen ict (technische of applicatieve) specificaties.

Specificeren
Een van de uitvoerende processen binnen het BiSL-model. Het proces specificeren draagt zorg voor het definiëren en laten accorderen van de functionele eisen waaraan de gewijzigde of nieuwe informatievoorziening moet gaan voldoen.

Strategie inrichting IV functie
Een van de richtinggevende processen binnen BiSL. Strategie inrichting IV-functie houdt zich bezig met het vormgeven van de uiteindelijke inhoud, structuur en communicatie van de organisaties of organisatieonderdelen die de informatievoorziening vorm en inhoud geven.

Sturende processen
De sturende processen houden zich bezig met kosten, opbrengsten, planningen. En kwaliteit van de informatievoorziening en met de afspraken met de ICT leverancier Er zijn 4 sturende processen:

Toetsen en testen
Een van de uitvoerende processen op uitvoerend niveau binnen BiSL. Toetsen en testen richt zich op het waarborgen van een risicoloze invoering van een wijziging in de informatievoorziening.

Transitie
Eén van de verbindende processen op uitvoerend niveau binnen BiSL. Transitie richt zich op een gecontroleerde overgang naar een gewijzigde werksituatie naar aanleiding van veranderingen in de informatievoorziening.

Transitieplan
Dit plan voor de transitie vormt voor het proces transitie de leidraad.

Transitierapport
Dit is een rapport met het inzicht in de status en voortgang van de uitvoering van de transitie en de eventuele knelpunten.

Uitvoerende processen
De uitvoerende processen zijn gericht op het dagelijks gebruik van de informatievoorziening en het vormgeven en realiseren aanpassingen in de informatievoorziening. De uitvoeren processen bestaan uit drie clusters van processen:

Verbindende processen
Er zijn in BiSL 2 clusters van verbindende processen.

Verbindende processen op richtinggevend niveau
Dit cluster van verbindende processen is verantwoordelijk voor de koppeling tussen inhoud en organisatie. Dit cluster bestaat uit 1 proces:

Verbindende processen op uitvoerend niveau
De verbindende processen op uitvoerend niveau hebben twee hoofddoelen. Ten eerste het besluiten welke veranderingen aan de informatievoorziening moeten worden doorgevoerd en ten tweede de doorvoering. Dit cluster bestaat uit twee processen:

Verstoring.
Er is sprake van een verstoring als iets niet werkt volgens de specificaties. In de meeste gevallen werkt het nu anders dan voorheen.

Voorbereiden transitie
Eén van de verbindende processen op uitvoerend niveau binnen BiSL. Voorbereiden transitie houdt zich bezig met de voorbereiding van de feitelijke ingebruikname.

Wijzigingenkalender.
De wijzigingenkalender geeft inzicht wanneer wijzigingen in de tijd en ten opzichtevan elkaar worden uitgevoerd. De wijzigingenkalender is het resultaat van het proces wijzigingenbeheer.

Wijzigingsverzoeken.
Dit zijn verzoeken tot het wijzigen van content of het wijzigen of toevoegen van functionaliteit.